Kontek lanserar systemstöd för hantering av “Lön hänförlig till annan månad”

Kontek följer och utvecklar löpande sitt lönesystem efter nya regler, lagar och ramar som implementeras vilket även har varit fallet med den nya rapporteringen som Fora introducerade i början av året.

Från och med den 1 januari introducerade Fora månadsrapportering för arbetare som tillhör Avtalspension SAF-LO. Samtidigt infördes det nya begreppet "Lön hänförlig till annan månad".

Initialt var reglerna kring den nya rapporteringen otydliga, vilket försvårade utvecklingen av ett systemstöd för att hantera “Lön hänförlig till annan månad”.

Kontek följer och utvecklar löpande sitt lönesystem efter nya regler, lagar och ramar som implementeras vilket även har varit fallet med denna nya rapportering.

Vad innebär "Lön hänförlig till annan månad"?

Lön ska rapporteras på den månad den betalas ut, men om den utbetalda lönen innehåller vissa specifika lönetyper som har tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, ska de delarna rapporteras som "Lön hänförlig till annan månad".

Exempel på lönetyper som ska betraktas som ”Lön hänförlig till annan månad” är prestationslön, ackordslön, resultatlön, bonus, tantiem, gratifikationer och liknande. Utbetalda värden ska fördelas på de månader som de faktiskt har tjänats in.

Kontant utbetalning av tidigare semesterårs sparade semesterdagar när en anställning upphör ska också betraktas som ”Lön hänförlig till annan månad”. I det här fallet ska utbetalda värden fördelas lika på de tolv månader som föregår månaden då den sista anställningsdagen inträffar.

I vår senaste programversion av lönesystemet Kontek Lön har vi byggt systemstöd för att kunna tillämpa gällande regler för ”Lön hänförlig till annan månad” på ett mer automatiserat sätt.

Vill du som kund få ytterligare guidning kring hanteringen i lönesystemet går det som vanligt bra att ringa eller lägga ett ärende till vår support så återkommer vi.

Vill du läsa mer om "Lön hänförlig till annan månad" hänvisar vi till Foras hemsida.

Kontakt