Personuppgiftspolicy

Kontek Lön AB, 556065-0318, Box 193, 341 24 Ljungby (nedan ”vår, ”vi”, ”oss” eller ”Kontek”) är ett specialistbolag inom lön. Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur dina personuppgifter hanteras, om du är en besökare på denna webbsida, om du är Konteks kontaktperson på ett företag som är leverantör, kund eller samarbetsparter till oss, eller om du ansöker om anställning hos oss. Vi respekterar och skyddar dina personliga uppgifter och behandlar dem på ett transparent och lagenligt sätt.

Notera att denna policy inte beskriver hur dina personuppgifter hanteras i Konteks systemlösningar. Kontek utför sådan personuppgiftsbehandling i egenskap av personuppgiftsbiträde till det företag du är anställd i, och för frågor avseende den hanteringen ska du vända dig till din arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig för den behandlingen.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur Kontek som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter som framgår av denna policy, kontakta Konteks dataskyddsombud, Linus Olsson tel: 0372-890 16, dpo@kontek.se eller skriv till oss på adressen ovan.

Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten , https://www.imy.se/

Cookiepolicy

Cookies, eller kakor, är små filer som sparas av din webbläsare när du besöker webbsidor. Det finns två huvudtyper av cookies, dels sessionscookies och dels ”permanenta” cookies. Sessionscookies lagras bara under ditt besök och raderas när du stänger din webbläsare. Övriga cookies lagras och känner igen dig när du besöker webbsidan igen. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på kontek.se. 

Cookies-filerna hjälper till att skilja på olika användare och hur dessa navigerar på webbplatsen. Denna information är viktig för oss på Kontek så vi kan förbättra och anpassa webbplatsen till våra olika användare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och därmed en bättre upplevelse av besöket på webbplatsen.

Hur man undviker cookies
Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt. För det fall du inte nekar cookies utgår vi ifrån, när du använder vår webbsida, att du samtycker till personuppgiftshanteringen via cookies.

Vilka personuppgifter samlar vi in via webbsidan:

Cookies
På kontek.se tar vi både hjälp av förstaparts- och tredjepartscookies* för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas, som tidigare nämnts, när du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar på din dator så att webbplatsen känner igen dig från gång till gång om du återkommer med webbesök (permanenta cookies).

  • På kontek.se använder vi cookies för att underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas så snabbt som möjligt på din dator (förstaparts sessionscookies).
  • Via analysverktyget Google Analytics (förstaparts session- och permanenta cookies) samlas statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen t ex hur lång tid besöket tar, vilka sidor som besöks, vilken webbläsare som används osv. Datan som samlas in via cookies kan inte kopplas till en specifik användares identitet.
  • Dessutom använder vi cookies för att effektivisera och följa upp våra säljkampanjer och marknadsaktiviteter via s.k. remarketing. För detta använder vi externa partners (tredjeparts permanent cookies). Remarketing kan t ex innebära att en tredjepartsleverantör visar våra kampanjer på andra webbplatser på internet utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.

*Definition förstaparts- och tredjepartscookies
Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. En förstapartscookie är en cookie där cookien har samma domännamnsavsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av webbplatsen som användaren besöker medan en tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som webbplatsen har.

Kontaktuppgifter via webbsidan
Om du anger att du vill bli kontaktad av oss anger du också dina kontaktuppgifter. Vi använder då dessa för att kunna kontakta dig enligt ditt önskemål. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än vi behöver för att kunna kontakta dig, vi använder dem inte för andra ändamål annat än för att kunna marknadsföra våra tjänster till dig och vi för inte dina uppgifter vidare till annan.

Om du anger dina kontaktuppgifter samtycker du till ovan angivna användande. Du kan när som helst, i de utskick du erhåller, avböja vidare marknadsföring från Kontek.

Personuppgiftspolicy - kontaktpersoner

Om du är Konteks kontaktperson på ett företag som är leverantör, kund eller samarbetsparter till oss använder vi dina uppgifter enligt följande.

För att Kontek ska kunna uppfylla dess avtal med din arbetsgivare behöver vi ha uppgifter om den eller de kontaktpersoner vi ska kontakta för att diskutera och hantera avtalsrelationen. Vi samlar då in och behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer och e-postadress) och din position eller titel, och registrerar dem i våra system. Vi behandlar uppgifterna så länge som du är angiven kontaktperson avseende Kontek för företaget du är anställd hos. Vi upphör med behandlingen när du inte längre är kontaktperson, eller när företaget du är anställd hos avbryter relationen med Kontek.

Vi använder också dina uppgifter för att marknadsföra Konteks tjänster till det företag du är anställd i. Kontek har ett berättigat intresse att marknadsföra dess tjänster.

Personuppgiftspolicy – arbetssökande

Om du ansöker om anställning hos oss här på Kontek behandlingar vi dina personuppgifter enligt följande.

När du söker anställning hos Kontek skickar du in vissa uppgifter, i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter och CV. Din ansökan kan också innehålla annat, som du i så fall frivilligt tillför den.

Dessa uppgifter måste vi behandla för att kunna pröva din ansökan. Kontek har dels ett berättigat intresse att granska eventuella anställda, dels är informationen nödvändning inför en eventuell avtalsrelation mellan oss och dig, i form av ett anställningsavtal, och dels har Kontek lagliga skyldigheter att uppfylla vid ansökningsförfaranden.

Uppgifterna kommer att behandlas av Konteks HR-avdelning och av den ansvarige på den avdelning du har sökt arbete, i syfte att kunna fatta ett beslut om anställning avseende den aktuella, lediga tjänsten.

Vi sparar dina uppgifter i två år avseende din ansökan till den aktuella tjänsten. Detta behöver vi göra, för det fall någon påstår att Kontek inte har följt gällande rätt vid anställningsprocessen, till exempel om någon menar sig ha blivit utsatt för diskriminering och Kontek behöver försvara sig mot en sådan talan. Uppgifterna används då enbart för detta ändamål.

Säkerhet, integritet och tredje man

Vi använder bara dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy.

Bara de personer på Kontek som behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, för att förhindra otillåten användning eller att någon icke-behörig kommer åt dina personuppgifter.

Vi för inte dina personuppgifter vidare till någon annan, men de teknikleverantörer som bistår oss med funktionsutveckling av kontek.se samt de som bistår oss med drift, övervakning och skydd av våra servicemiljöer har tillgång till dessa uppgifter.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss enligt ovan.

Om du vill utnyttja dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

  • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, för det ändamål du vill att vi ska avbryta behandlingen.
  • Begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi tillämpar.
  • Erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du erhåller då en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.
  • Begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Vi raderar då samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte måste lagra dina uppgifter enligt ett åtagande vi har, till exempel på grund av lag eller avtal.
  • Begära att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig rättas. Vi kommer då att rätta de felaktiga uppgifterna.
  • Återkalla ditt samtycke. För det fall vår behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kommer vi att upphöra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, för det fall du meddelar oss att du återkalla ditt samtycke.
  • Klaga på vår behandling till Integritetsskyddsmyndigheten,  https://www.imy.se/

Det kostar inget att utnyttja dina rättigheter. Dock, om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (till exempel onödigt repetitiv) förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift eller att vägra tillmötesgå din begäran.

Justeringar

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Vänligen besök vår webbsida med jämna mellanrum om du vill hålla dig informerad om den för närvarande gällande policyn.

Denna version av policyn är upprättad 2018-05-23.

Ladda ner aktuell policy som pdf