Lönekartläggning

Lönekartläggning är ett lagkrav för att upptäcka och förhindra osakliga löneskillnader och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En lönekartläggning är också ett bra verktyg som skapar mervärde för ditt företag. Den tydliggör intern lönepolitik och skapar förståelse för kunskap och färdigheter.

Det är lagstadgat att göra en lönekartläggning en gång om året. Syftet är att att upptäcka och förhindra osakliga löneskillnader och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Det är dessutom ett mervärde för ditt företag att genomföra en lönekartläggning eftersom: 

 • den synliggör organisationens lönepolitik
 • skapar högre förståelse för olika roller och ansvar i organisationen
 • är ett underlag för lönesättning vid ingångslön och nyrekrytering
 • stärker employer branding eftersom det påvisar att ditt företag aktivt arbetar för en transparent och rättvis lönesättning.

Det finns alltså flera goda skäl att genomföra en lönekartläggning och väljer du att genomföra den i HR-systemet Kontek HRM Employee så finns det systemstöd som hjälper dig med hela processen.

Så går det till att göra en lönekartläggning:

 • Som arbetsgivare förväntas du kartlägga och analysera lön för lika arbeten, likvärdiga arbeten och lägre värderade arbeten med högre lön.
 • Initialt gör man en arbetsvärdering där arbetets krav och svårigheter bedöms vilket ger en god överblick av samtliga anställda och deras löner och medger upptäckt av ev. felaktigheter innan själva analysarbetet startar.
 • Med hjälp av systemstödet för lönekartläggning som finns i Kontek HRM får du en tydlig resultatöversikt med data och grafer över grupperna Lika arbete, Likvärdigt arbete och Lägre lön högre värdering; vilket blir underlaget för din kommande analys och för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader.
 • Du kan bifoga din analysrapport direkt i Kontek HRM via den standardmall som finns att tillgå i systemet.

En lönekartläggning består av följande steg:

 • förarbete
 • samverkan
 • kartläggning gruppindelning
 • arbetsvärdering
 • analys
 • dokumentation

Kontakta Alexander

Under lönekartläggningen guidar våra konsulter dig genom hela processen. Kontakta mig så berättar jag mer.