Genomförande av lönetransparensdirektivet

I maj förra året antogs ett direktiv om lönetransparens för att stärka principen om lika lön för kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Direktivet ska vara infört senast den 7 juni 2026 och kräver större insyn i hur löner sätts, fastställande av minimikrav för regler kring förbudet mot lönediskriminering samt strängare mekanismer för efterlevnad.

Den svenska utredningen, SOU 2024:40, presenterar flera viktiga förslag och förändringar för att säkerställa att direktivet effektivt införs i svensk lag.

Sammanfattning av förslag och förändringar:

Insyn i lönesättningen:

  • Information om ingångslön och löneintervall måste lämnas till arbetssökande.
  • Arbetstagare har rätt till skriftlig information om sin egen lön och genomsnittliga löner för lika eller likvärdigt arbete, uppdelad efter kön.
  • Arbetsgivare med minst 100 anställda ska rapportera löneskillnader till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare:

Arbetsgivare måste samarbeta med arbetstagarrepresentanter vid lönekartläggningar och lönerapportering.

Rättsliga åtgärder vid lönediskriminering:

  • En ny bestämmelse klargör möjligheten att föra talan om diskriminering.
  • Bevisbördan kan övergå till arbetsgivaren om skyldigheterna avseende insyn inte uppfylls.
  • En ny preskriptionsfrist på tre år införs för anspråk rörande lönediskriminering.

Efterlevnadsmekanismer och sanktioner:

  • Nya sanktionsformer införs: sanktionsavgift och skadestånd.
  • DO får utökade uppgifter, inklusive övervakning och rapportering.

Kontakt