Nya regeringsförslag inom löneområdet

Som specialistbolag inom Lön & HR bevakar vi ständigt nya lagar och regler för att löpande kunna bistå våra kunder med systemlösningar som stödjer nya beslut och ny lagstiftning.

Nedan några regeringsförslag som kan vara bra för dig att känna till. Flertalet av dem kommer kunna påverka ditt löne- och personalarbete i framöver.

- Idrottsutövning

Det finns ett förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare. Förslaget innebär att prisbasbeloppet ska höjas från ett halvt till ett helt prisbasbelopp. Vid ersättning för Idrottsutövning ska alltså ingen arbetsgivaravgift och skatt på ersättning som är under maxbeloppet betalas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

- Expertskatt

Det har kommit ett lagförslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt. Det finns i dagsläget en ersättningsnivå för att kvalificera sig för att få nyttja fördelarna med expertskatt, dvs att man bara betalar skatt på 75% av lönen. Idag är ersättningsnivån för den s.k. beloppsregeln två prisbasbelopp/månad. Det nya förslaget innebär en sänkning till 1,5 prisbasbelopp per månad vilket ska syfta till att ge företag bättre förutsättningar för att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens och gynna svensk konkurrenskraft.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

- Föräldraförsäkringen

Det ska göras en utredning angående de olika ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen. Det föreslås en begränsning av möjligheten att använda lägstanivådagar samt även en begränsning av att kunna använda grundnivådagar på arbetsfri tid. Utöver detta föreslås en begränsning för möjligheten att kunna använda lägstanivådagar och grundnivådagar samtidigt som man arbetar. Istället föreslås att koppla rätten till ersättning med att personen faktiskt avstår från arbete.

De nya reglerna i föräldraförsäkringen föreslås träda ikraft 1 april 2025.

- Hållbarhetsrapportering

Det finns ett förslag angående lagändring för hållbarhetsrapportering för företag som innebär strängare och mer standardiserade krav på hur företag redovisar sin miljömässiga och sociala påverkan. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan företags hållbarhetsrapportering. Ett EU-direktiv ska också implementeras för respektive land. Direktivet ersätter det tidigare ramverket för hållbarhetsrapportering som vi haft sedan 2015 och är en del av målet att EU ska bli klimatneutralt år 2050. Rapporteringen föreslås innehålla information om företagets inverkan på miljöfrågor, sociala förhållanden, personal (män respektive kvinnor), bolagsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter, könsfördelning i styrelsen samt motverka korruption och mutor m.m. Rapporten ska granskas av revisorer och offentliggöras tillsammans med årsredovisningen. Med de nya reglerna kommer kraven utökas och fler företag kommer omfattas.

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2024 och EU-direktivet ska vara implementerat i respektive land senast 6 juli 2024.https://kontek.se/vart-erbjuda...

Kontek är ett specialistbolag inom Lön & HR

På Kontek är en av våra viktigaste uppgifter att hålla oss uppdaterade om nya lagkrav och regeländringar inom löne- och HR-området. Vår djupa expertis och långa erfarenhet gör oss väl rustade att löpande utveckla våra systemlösningar så att de alltid är i linje med aktuell lagstiftning. Genom att noggrant bevaka förändringar säkerställer vi att våra kunder alltid har de bästa förutsättningarna för att hantera sitt löne- och personalarbete på ett effektivt och lagenligt sätt. Vi ser fram emot att fortsätta vara en pålitlig och trygg partner inom lön och HR.

Kontakt