Effektiviserad lönehantering med AI i lönesystemet Kontek Lön

AI och maskininlärning erbjuder lösningar för att identifiera avvikelser och oregelbundenheter i lönedata, vilket kan förbättra noggrannheten i lönehanteringen och effektivisera kontrollprocessen. Under våren 2024 har vi initierat ett projekt där vi undersöker hur AI och maskininlärning kan integreras i lönesystemet Kontek Lön.

Förbättrad lönekontroll med AI

Lönehantering är en komplex process där vi vet att administratörer lägger ner betydande tid på att granska varje anställds information för att säkerställa korrekt lön i samband med lönekörningarna. Att validera löner är avgörande; felaktigheter påverkar direkt hur mycket pengar arbetstagare får och rättelser av misstag är tidskrävande. För närvarande finns det vissa inbyggda kontrollmekanismer i endel lönesystem men de är ofta hårdkodade med begränsad dynamik vilket leder till att man måste förlita sig på manuella kontroller. Med AIs hjälp  ges bättre möjlighet till mer flexibla, dynamiska  kontrollmekanismer.


Identifiering av avvikelser ger effektiviserad kontrollprocess 

Under våren 2024 har Kontek, tillsammans med samarbetspartners inom Visma, initierat ett projekt där man undersökt hur AI och maskininlärning kan integreras i ett lönesystem. Tidiga resultat visar på stor och god potential hos AI-modellen, men ytterligare utveckling, förfining och anpassning kommer behövas vilket understryks av de pilotkunder som medverkat i projektet.

  • AI och maskininlärning erbjuder en lösning genom att identifiera avvikelser och oregelbundenheter i lönedata, vilket kan förbättra noggrannheten i lönehanteringen och effektivisera kontrollprocessen. 
  • Vårt mål är att utveckla en lösning som kan upptäcka avvikelser i en lönespecifikation vilket är avgörande för att upprätthålla förtroende med användarna.
  • Den som nyttjar Konteks lönesystem kommer få notiser om/att felaktigheter och avvikelser har identifierats via AI så att åtgärder kan vidtas redan i ett tidigt skede av löneprocessen - allt för ett automatiserad, korrekt och säkerställd löneprocess för både administratörer och medarbetare. 
  • Istället för administratörens fokus på att säkerställa både korrekt och felaktig information blir målet med projektet att underlätta så att enbart fokus behöver läggas på felaktigheter vilket effektiviserar kontrollprocessen och sparar värdefull tid för administratörerna.


Stort värde av AI-modeller för löneprocessen

Projektet visar att det finns ett stort värde i att kunna upptäcka avvikelser i lönehanteringen. Genom att nyttja AI och maskininlärning kommer man kunna öka noggrannheten i löneutbetalningar och även möjliggöra för administratörer att fokusera sin uppmärksamhet på en mindre del av lönespecifikationerna, vilket minskar den tid som läggs på kontroller. Användare och kunder som har intervjuats under projektets gång har visat en tydlig förståelse för hur man engagerar sig med de tidiga prototyperna och har uttryckt entusiasm över att få mer hjälp från systemet - så länge det upptäcker de rätta felen.

Trots positiv återkoppling finns det utrymme för förbättringar av AI-modellens prestanda innan den kan leverera konkret värde till Konteks kunder. 


Fortsatt testning med AI-modeller och maskininlärning

Utifrån befintliga testresultat kommer vi arbeta vidare med både detta projektet och andra liknande för att identifiera avvikelser och oregelbundenheter i lönedata. 


Framtidens löneprocesser

Att det finns en stor och god nytta med att nyttja AI och maskininlärning för att identifiera avvikelser i löneprocessen, förbättra noggrannheten och effektivisera hela kontrollprocessen framgår tydligt utifrån testresultaten.

Konteks ambition är att fortsätta investera tid och resurser inom AI för att kunna leverera ett lönesystem som möter kundernas framtida behov.