Många möjligheter i lönesystemet!

 • oavsett om du redan använder ett annat lönesystem eller beräknar lönerna manuellt kan du när som helst under kalenderåret gå över till Kontek Lön då systemet har en funktion som lagrar de ingående värdena.
 • de medföljande löneartsregistren är anpassade för olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Du kan också ändra eller skapa nya lönearter utformade efter det egna företagets behov.
 • konstanter förenklar arbetet vid årskiftet - de uppdateras automatiskt i Kontek Lön vid varje årsskifte.
 • när du startar en ny löneperiod läggs de fasta lönehändelserna för varje anställd upp med automatik. Därefter gör du en avvikelserapportering där periodens händelser, som ersättningar och frånvaro, läggs in i beräkningen.
 • med modulen Import från försystem kan du snabbt och enkelt importera tids-, löne- och frånvarotransaktioner.
 • frånvaroregistrering görs enkelt samtidigt som du räknar lön. Systemet bevakar de regler som gäller för den frånvaroorsak du valt och  uppdaterar kontinuerligt också alla frånvaroregler som gäller enligt lag
 • du kan även använda en löneart som med automatik räknar fram semesterslutlönen. Beräkningen tar hänsyn till uttag av förskottssemester.
 • beräkningsfunktionen i personalregistret gör en automatisk omräkning av lönen vid förändrad sysselsättningsgrad. Du kan också dela upp månads- eller timlönen i flera delar, exempelvis i grundlön och kompetenstillägg.
 • i löneberäkningen behöver du inte hålla reda på om den anställde har haft olika löner under en månad. Lönesystemet hjälper dig att alltid få korrekt avdrag eller ersättning för en viss dag.
 • datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden.
 • funktionen massregistrering gör att du enkelt kan registrera samma löneart till alla eller en grupp anställda, vid till exempel registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, personalklubb eller liknande.
 • i kalendariet kan du enkelt följa upp anställdas närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.
 • i Kontek Lön får du enkelt fram underlaget till arbetsgivarintyget tack vare att det finns både arbetsschema och kalendarium. Genom att använda API integrationen mot Arbetsgivarintyg.nu får du systemstöd via inbyggda kontroller så att intygen blir kompletta. Därefter signerar du intyget digitalt och sänder till den anställde som kan få avisering via sms eller mail att intyg finns.
 • lönesystemet stödjer de flesta avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelser och det egna företagets semesterpolicy. Systemet har alla de funktioner som behövs för att beräkna rätt antal semesterdagar och rätt semesterlön.
 • systemets rapportgenerator innehåller många färdiga rapportmallar, men du kan också skapa egna rapporter.
 • vid nyupplägg av förmånsbil används API integration mot Skatteverkets API för Nybilspriser. Du behöver komplettera med uppgifter för t ex fordonsskatt och extrautrustning.
 • du kan bevaka gränsvärden av olika saldon i statistik- och personalregistret, och du kan även bevaka på datum. Bevakningen kan visas i löneberäkningen och finns alltid med på en bevakningslista.
 • det inbyggda PA-stödet ger dig möjlighet att följa upp era anställda och kan till exempel användas för att lagra uppgifter om när en hälsoundersökning senast gjordes, vilka utbildningar som en medarbetare har och så vidare. Du sätter själv rubrikerna.
 • ändringar som görs i systemet registreras i en loggrapport som också kan skrivas ut. Logglistan visar vem som utfört ändringen, datum för ändring samt fältets föregående och nya värde.
 • behörighetsnivå per användare kan anges med olika roller per företag. För respektive företag kan behörighet begränsas ytterligare till att gälla för viss personalkategori, avdelning, chef, kostnadsställe, nivå 4 eller anställningsid.

Fler funktioner...

 • Inmatningsmallar som hjälp vid nyupplägg av personal
 • Fil för redovisning av löneutmätning till Kronofogden
 • Schemamallar kan skapas för en eller flerveckorsschema, generella och individuella
 • Snabbuppdatering av löneändringar samt andra personaluppgifter
 • Utskrift av lönehistorik (löneutveckling)
 • Kopiera anställd och flytta till annat företag
 • Ordinarie samt Extra löneberäkningar, fler löner kan vara igång samtidigt
 • Enkel korrigering av felaktig transaktion i tidigare fastställd löneperiod
 • Automatisk säkerhetskopiering (backup) inför valda moment i systemet
 • Enkelt att återställa säkerhetskopia (backup)
 • Bankfil i olika filformat
 • Bokföringsfil i filformat SIE Typ 4 (eller eget format med modul)
 • API integration mot Skatteverket för redovisning av Arbetsgivardeklaration (även fil kan skapas)
 • Fil för redovisning av fackavgifter
 • Lönelistor/Kontrollistor, även egna kan skapas efter behov
 • Arbetstidskonto med avsättning i procent på underlag eller utifrån tidbank
 • Fil för redovisning till Collectum ITP1 och ITP2
 • Frånvarostatistik
 • Sjukrapport (SCB), fil för redovisning av sjukfrånvaro under sjuklöneperioden
 • Övertidsjournal
 • Fil för redovisning av Lönestrukturstatistik till SCB
 • API integration mot Svenskt Näringsliv för redovisning av Lönestatistik (även fil kan skapas)
 • Fil för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) till SCB
 • Fil för redovisning av Kortperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP) till SCB
 • Redovisning till Fora, utskrift samt fil för individuella arbetarlöner
 • FOS-förfrågan via API integration mot Skatteverket (även fil kan skapas) 
 • Årssammandrag för arkivering på individnivå
 • Rapport för medeltal anställda och löner till årsredovisning
 • Personalomsättning för valfri tidsperiod
 • Underlag för SN Medlemsuppgift