​Öppet API i löneprogrammet ger kundfördelar!

Ett öppet API möjliggör en god integration med andra system. Kontek har nyligen lanserat ett öppet API för det webbaserade lönesystemet Kontek Lön vilket innebär att andra aktörer kan dra nytta av och koppla samman sina system med våra för att underlätta informationsöverföringen kring löneprocessen – ett naturligt steg för oss i den digitaliserade värld som vi och våra kunder numera lever i.

Grundsyftet med att bygga ett öppet API är att underlätta för utomstående som vill bygga kopplingar till Konteks lönesystem. Med ett öppet API kan man automatisera och säkra informationsflödet kring lönehanteringen vilket i slutändan ger goda och stora kundfördelar.

APIer kan beskrivas som en uppsättning regler, instruktioner och verktyg för hur man skriver och utvecklar program som ska fungera ihop med andra program och eller databaser. API:er har funnits länge men det är först på senare år som begreppet har nått oss vanliga dataanvändare. Själva logiken kring ett API bygger på att information och datamängder kan brytas ner och återanvänds för olika tillämpningar vilket förhindrar dubbelarbete och gör det möjlighet för utvecklare att bygga vidare på varandras insatser. Ett API skapas ofta i flera lager vilket gör det lättare att implementera nya system och tjänster.