Nya beslut och lagar som påverkar lönearbetet

Det tillkommer löpande nya lagar och regelverk som påverkar lönearbetet. Nedan är en sammanfattning över några av de beslut som kommer påverka lönearbetet framöver:

 • Förmånsvärdet för miljöbilar ändras

Regeringen har beslutat att nybilspriset för miljöbilar ska sättas ned med ett fast schablonbelopp. Det gäller endast elbilar, laddhybrider, gasbilar och vätgasbilar. Det gäller alltså inte elhybridbilar och etanoldrivna bilar.

Den nya förmånsvärderingen av miljöbilar ska gälla för bilar som blir skattepliktiga första gången efter den 30 juni 2022.

 • Skärpt miljöstyrning av fordon

Beslut är taget att från och med 1 juni 2022 skärps miljöstyrningen av det s k bonus-malus-systemet för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar).

Detta påverkar fordonsskatten som Transportstyrelsen tar fram, samt bonussystemet för bilar med låg klimatpåverkan.

 • Arbetsvillkorsdirektivet införs

Arbetsgivaren kommer få ett utökat krav på att lämna information till sina anställda om deras anställningsvillkor. Ett exempel - nyanställda ska få skriftlig information om anställningen senast den 7:e kalenderdagen efter anställningen började. Detta gäller oavsett anställningens längd och anställningsform.

De nya reglerna börjar gälla från 29 juni 2022 för nya anst.avtal.


Förslag som ännu
inte är beslutade:

Flexiblare arbetsformer för föräldrar och anhörigvårdare

Förslaget handlar om att ge föräldrar och anhörigvårdare flexiblare arbetsformer vilket i så fall ska införas i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård.

Beräknad tid för införande av detta nya lagförslag är den 2 augusti 2022.

Förslag om Omställningsstudiestöd - nytt offentligt studiestöd

Syftet med detta förslag är att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier. Det riktar sig till personer som har arbetat en längre tid och har en aktuell förankring på arbetsmarknaden.

Förslaget föreslås träda i kraft 30 juni 2022 och tillämpas från 1 januari 2023.

Förslag om nya LAS-regler

Förslagen kring nya LAS-regler är många, några exempel:

 • Tre personer som är av särskild betydelse får undantas från turordningslistan. Detta ska gälla oavsett hur många anställda som finns hos arbetsgivaren. Idag gäller regeln att man får undanta två anställda om arbetsgivaren har högst 10 anställda.

 • Sakliga skäl ersätter saklig grund (arbetsbrist eller personliga skäl).

 • Anställningen ska inte bestå vid en tvist. Idag gäller att vid tvist om uppsägning ska anställningen kvarstå till tvisten är löst. Det innebär att idag betalar arbetsgivaren lön och förmåner under hela tvistetiden.

 • Omreglering till lägre sysselsättningsgrad – s k hyvling. Det innebär arbetsgivaren måste följa turordningsreglerna om det blir aktuellt. Anställda som tackar ja till ett sådant erbjudande ska få behålla sysselsättningsgrad och anställningsförmåner under en tid som motsvarar en uppsägningstid från arbetsgivaren, dock längst tre månader.

 • Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning. I dag tillämpas ’Allmän visstid’ som efter 24 månader under en 5-årsperiod övergår till en tillsvidareanställning. Vid den nya anställningsformen ska ’Särskild visstidsanställning’ efter 12 månader under en 5-årsperiod övergå till tillsvidareanställning.

 • Det föreslås också att ’Särskild visstid’ i mer än 9 månader under en 3-årsperiod ska ge företräde till ny ’Särskild visstidsanställning’.

 • Att tillämpa ’Vikariat’ för att kringgå reglerna om ’Särskild visstidsanställning’ ska vara förbjudet och förenat med skadestånd för arbetsgivaren.

 • Heltid blir norm. Arbetstagare ska enligt förslag ha rätt till en skriftlig förklaring i förekommande fall om varför en anställning inte omfattar heltid.

 • Bemanningsanställda ska i vissa fall erbjudas en tillsvidareanställning. En bemanningsanställd som varit uthyrd till samma driftsenhet hos ett kundföretag under 24 månader under en 36-månadersperiod ska denna av kundföretaget erbjudas en tillsvidareanställning.

De nya LAS-reglerna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022, men ska tillämpas fr o m den 1 oktober 2022. Beslut kring de nya förslagen kommer fattas den 8 juni.

Källa: Simployer

Kontakt