HR-relaterade nyheter

Det tillkommer ständigt nya beslut och lagar som påverkar personaladministrationen. Vi har gjort en sammanfattning över några av de beslut som börjar gälla från och med den 29 juni.

  • Utökad informationsskyldighet gällande anställningsvillkor.

Genom EU-direktiv har nya riktlinjer antagits för mer tydlighet och mer förutsägbarhet i arbetsvillkoren genom det så kallade arbetsvillkorsdirektivet. Utifrån detta har Riksdagen beslutat att svenska lagar ska anpassas till EU-regler. Ändringarna innebär utökade skyldigheter för arbetsgivare att ge mer och snabbare information till nyanställda.

Genom lagen om anställningsskydd (LAS) har arbetsgivare redan idag en skyldighet att lämna en skriftlig information till arbetstagare gällande alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Nu utökas alltså denna information och tiden inom vilken den ska lämnas förkortas för att förbättra arbetsvillkoren ytterligare. Kravet på utökad information gäller alla anställningsformer och oavsett längd på anställningen. Genom ändringar i LAS implementeras direktivet i svensk rätt den 29 juni 2022.

  • Parallell anställning

Till följd av EU:s arbetsvillkorsdirektiv införs en ny bestämmelse, så kallad parallell anställning. Ändringar genomförs i LAS och implementeras i svensk rätt den 29 juni 2022.

Parallell anställning innebär att en arbetsgivare som huvudregel inte har rätt att förbjuda en arbetstagare att ha en annan anställning, såvida den inte är konkurrerande, förtroendeskadlig eller på övrigt sätt skadar arbetsgivaren. Detta omfattar alla arbetsgivare, inte bara huvudarbetsgivaren. Arbetsgivaren får heller inte missgynna en arbetstagare som har en annan anställning.

  • Information till anställda som arbetar utomlands längre än 4 veckor

Om en arbetstagare sänds för arbete utomlands som varar längre än fyra på varandra följande veckor ska arbetsgivaren före avresan bland annat lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §.

Till följd av EU:s arbetsvillkorsdirektiv genomförs ändringarna i LAS och implementeras i svensk rätt den 29 juni 2022.

  • Skriftligt svar till arbetstagare vid begäran om högre sysselsättningsgrad

Enligt EU och arbetsvillkorsdirektivet är arbetsgivaren skyldig att under vissa förutsättningar lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad. Det gäller alla arbetstagare med tidsbegränsad anställning, oavsett om anställningen är tidsbegränsad enligt lag eller genom kollektivavtal. Genom ändringar i LAS implementeras direktivet i svensk rätt den 29 juni 2022.

  • Stöd för rapporteringskanal för visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen (lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) började gälla den 17 december 2021 och gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Enligt visselblåsarlagen är företag med minst 50 anställda skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal.

För företag som driver privat verksamhet med 50 till 249 anställda gäller reglerna från den 17 december 2023 och för övriga verksamhetsutövare, inklusive privata företag med fler än 249 arbetstagare, gäller reglerna från den 17 juli 2022.

Via Konteks personalsystem Kontek HRM erbjuder vi säker visselblåsningshantering, i samarbete Qnister. 

Kontakta vår support om du vill veta mer hur du aktiverar detta. 

Kontakt