Tilläggsmoduler

ATTESTFUNKTION
Med tilläggsmodulen Attestfunktion kan du ange behörighet för attest för programmets användare. De attestbehöriga ska sedan attestera resultatet för den öppna löneberäkningen. De kan antingen attestera lönerna en och en (inifrån löneberäkningen) eller använda sig av funktionen Attestera (där flera löner kan attesteras samtidigt). Du väljer själv om attest ska göras på en eller två attestnivåer.

BOKFÖRING ARBETSGIVARAVGIFTER
Tilläggsmodulen Bokföring arbetsgivaravgifter ger tillgång till en utökad kontering av arbetsgivaravgifter. Med den här modulen kan kontering göras per kategori.

Samtliga kontofält för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna (debet och kredit) utökas så att fördelning kan göras utifrån de personalkategorier som är aktuella på företaget. Balanskonton för lagstadgade och avtalsstadgade arbetsgivaravgifter kan fördelas på kostnadsställe, objekt och/eller Nivå 4. Balanskonton för banklön och för nettolön kan fördelas på kostnadsställe och Nivå 4. Regionalt företagsstöd samt stöd för forskning och utveckling (FoU) kan fördelas på motsvarande konton (debet och kredit) som de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Det får då även samma fördelning på kostnadsställen, objekt och Nivå4.

BOKFÖRINGSFIL – FILDEFINITION
SIE-format (typ 4) samt Kontek Standard är filformat som redan ingår i lönesystemet.

Om ditt bokföringsprogram/ekonomisystem kräver en fildefinition som inte ingår som standard i lönesystemet, kan du med modulen Bokföringsfil – fildefinition anpassa det. Du specificerar själv vilken information som ska exporteras och hur denna ska presenteras i filen. En förutsättning är att du känner till specifikationen av det filformat som ditt bokföringsprogram använder sig av för att importera data. 

BOKFÖRING KOMPSKULD
Tilläggsmodulen Bokföring kompskuld är en rutin som skapar ett bokföringsunderlag för förändringen av kompskulden genom att jämföra skillnaden mellan föregående löneperiods lagrade värden med de värden som har lagrats för senaste löneperioden. Rapporten skapas normalt per månad, men valfritt datumintervall kan anges.

Kostnaderna för kompskuld kan fördelas enligt den fördelning som finns i Personalregistret, nivå 2 (Kostnadsställe) samt Nivå 4. Rutinen kan även beräkna upplupen arbetsgivaravgift och upplupen kostnad för avtalsstadgade avgifter.

Kontering anges för varje personalkategori som finns i företagsregistret. 

Som standard inkluderar kompskulden tidssaldot Kompsaldo, men du har möjlighet att inkludera fler tidssaldon.

BOKFÖRING SEMESTERSKULD
Den här tilläggsmodulen skapar ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden varje månad. Även upplupen arbetsgivaravgift och upplupen kostnad för avtalsstadgade avgifter kan beräknas. Kostnaderna för semester fördelas på samma sätt som periodens lönekostnader. Du kan enkelt exportera hela underlaget till din bokföring med hjälp av filexport. Tilläggsmodulen innehåller två olika metoder för att bokföra upplupna semesterlöner, läs mer.

I båda metoderna för Bokföring semesterskuld skapas ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden under en valfri tidsperiod (exempelvis månad eller kvartal). Kostnader fördelas på kostnadsställe, konto och eventuella ytterligare konteringsnivåer på samma sätt som periodens lönekostnader. I rutinen kan också upplupen arbetsgivaravgift och upplupen kostnad för avtalsstadgade avgifter beräknas. Vid kontering kan valfritt konto anges för varje kategori och procentsatsen för avtalsstadgade avgifter anges per kategori. Väljer du att koppla bokföring av semesterskuld till periodens rapporter, skapas bokföringsunderlaget med automatik och för de som använder filexport läggs underlaget för bokföring av semesterskuld med i bokföringsfilen.

BYGGRAPPORT
Med modul Byggrapport (tidigare kallad modul Granskningslista) kan du skapa en LÖSEN-fil. Denna fil ska redovisas till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Byggnads har i Byggavtalet 2010 respektive Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 enats med Sveriges Byggindustrier respektive Maskinentreprenörerna om att alla företag som följer dessa avtal löpande ska skicka ett lönegranskningsunderlag till Byggnads. Parterna har därför tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN. Med modul Byggrapport kan du skapa en fil för den här rapporteringen.

FÖRSÄKRINGSGIROT COINS
Försäkringsgirot erbjuder arbetsgivare att ta hand om deras pensions- och försäkringsadministration. COINS är Försäkringsgirots system för samordning, rapportering och kontroll av de anställdas tjänsteförsäkringar och pensioner. I Kontek Lön finns tilläggsmodulen FörsäkringsGirot COINS som möjliggör en export från löneprogrammet till COINS. Genom att du överför COINS-filen varje månad till FörsäkringsGirot, kan de ta hand om allt som rör era pensioner och försäkringar. FörsäkringsGirot har bland annat stöd för följande pensionsavtal:

ITP1, ITP2, FTP1, FTP2, FTPK, BTP1, BTP2, KTP1, KTP2, KAP-KL, SAF-LO

Kontakta FörsäkringsGirot för att säkerställa att just ditt företags pensionsavtal och försäkringar kan hanteras av dem. Du tecknar också ett avtal med FörsäkringsGirot.

KIVRA
Kivra är en digital brevlåda för privatpersoner i Sverige. I Kivra få mottagaren all sin post automatisk från företag och myndigheter som anslutit sig till tjänsten. Kivra är en säker digital kanal för att skicka viktig post såsom fakturor, årsbesked och lönespecifikationer. Med den här tilläggsmodulen kan du skicka lönespecifikationer, semesterbesked samt valbesked för arbetstidskonto till de anställdas digitala brevlådor hos Kivra.

Läs mer om fördelarna med Kivra

KONCERNRAPPORT
Med tilläggsmodulen Koncernrapport kan du skapa rapporter i Rapportgeneratorn som redovisar uppgifter för flera företag i samma rapport.
Modulen innehåller även en funktion för att kunna slå ihop bankfiler från valda företag och valda löneperioder, så att du endast behöver redovisa en fil till banken. Det är endast filformat ISO 20022 som kan slås ihop till gemensam bankfil.

IMPORT FRÅN FÖRSYSTEM
Med tilläggsmodulen Import från försystem importerar du på ett enkelt och tidsbesparande sätt filer som innehåller lönetransaktioner, frånvarotransaktioner och/eller arbetsscheman. Uppgifterna kommer från ett tidredovisningssystem, reseräkningsprogram eller liknande system. Det är även möjligt att importera uppgifter från Excel.

Kontrollera med din leverantör av det system som du vill exportera ifrån, att de har stöd för export till Kontek Lön.

IMPORT FRÅN TRANSPA
Import från TransPA är kopplingen mellan TransPA och Kontek Lön. Med tilläggsmodulen kan du importera transaktioner från TransPA. Filerna som importeras är lönefil, schemafil och personalfil.

Den här modulen underlättar ditt arbete och är tidsbesparande eftersom du kan importera transaktioner från TransPA till Kontek Lön. Importen hanterar inläsning av arbetsscheman, tids-, löne- och frånvarotransaktioner. Det är dessutom möjligt att importera personaluppgifter från TransPA till Kontek Lön.

IMPORT PERSONAL
Med tilläggsmodulen Import personal kan uppgifter från annat system importeras till fält i personalregistret i Kontek Lön. Du slipper därmed dubbelregistrering i två system.

Den här modulen innehåller funktionen att kunna importera fil med uppgifter från annat system till personalregistret i Kontek Lön. Flertalet fält i personalregistret kan uppdateras. Import personal kan användas för både nyanställningar och för förändringar av enstaka personaluppgifter.

OBJEKTREDOVISNING
Med tilläggsmodulen Objektredovisning kan du skriva ut en objekt-/projektredovisning som omfattar valfritt intervall av löneperioder.

Du väljer om utskriften ska redovisa enbart objekt/projekt eller om underindelning på konto också ska tas med. Urval kan göras på objekt/projekt och det finns möjlighet att skapa en detaljerad lista som tydligt visar de lönehändelser som ligger till grund för redovisningen.

Kontakta Elisabeth

Hör gärna av dig för mer information om våra tilläggsmoduler!