Innehåll och funktioner

Vår professionella support och uppskattade utbildningar är två starka skäl att välja Kontek Lön. Här följer ytterligare några.

STARTA UPP NÄR SOM HELST PÅ ÅRET
Oavsett om du redan använder ett annat löneprogram eller beräknar lönerna manuellt kan du när som helst under kalenderåret gå över till Kontek Lön då programmet har en funktion som lagrar de ingående värdena.

ALLA TÄNKBARA LÖNEARTER
De medföljande löneartsregistren är anpassade för olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Du kan också ändra eller skapa nya lönearter utformade efter det egna företagets behov.

KONSTANTER FÖRENKLAR VID ÅRSSKIFTE
Konstanter som exempelvis prisbasbeloppet uppdateras automatiskt i Kontek Lön vid varje årsskifte. 

FASTA LÖNEHÄNDELSER MED AUTOMATIK
När du startar en ny löneperiod läggs de fasta lönehändelserna för varje anställd upp med automatik. Därefter gör du en avvikelserapportering där periodens händelser, som ersättningar och frånvaro, läggs in i beräkningen.

SMIDIG IMPORT FRÅN ANDRA PROGRAM
Med hjälp av tilläggsmodulen Import från försystem kan du snabbt och enkelt importera tids-, löne- och frånvarotransaktioner.

ENKEL FRÅNVAROREGISTRERING
Frånvaroregistrering görs enkelt samtidigt som du räknar lön. Programmet bevakar de regler som gäller för den frånvaroorsak du valt, och Kontek uppdaterar kontinuerligt också alla frånvaroregler som gäller enligt lag.

AUTOMATISK SEMESTERSLUTLÖN
Du kan även använda en löneart som med automatik räknar fram semesterslutlönen. Beräkningen tar hänsyn till uttag av förskottssemester.

AUTOMATISK DELTIDSLÖN SAMT HANTERING AV FLERA LÖNEDELAR I PERSONALREGISTRET
Beräkningsfunktionen i personalregistret gör en automatisk omräkning av lönen vid förändrad sysselsättningsgrad. Du kan också dela upp månads- eller timlönen i flera delar, exempelvis i grundlön och kompetenstillägg.

RÄTT LÖN VARJE DAG MED AUTOMATIK
I löneberäkningen behöver du inte hålla reda på om den anställde har haft olika löner under en månad. Programmet hjälper dig att alltid få korrekt avdrag eller ersättning för en viss dag.

RETROAKTIV LÖNEBERÄKNING
Datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden.

MASSREGISTRERING
Funktionen massregistrering gör att du enkelt kan registrera samma löneart till alla eller en grupp anställda, vid till exempel registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, personalklubb eller liknande.

KALENDARIUM FÖR TYDLIG UPPFÖLJNING
I kalendariet kan du enkelt följa upp anställdas närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.

ARBETSGIVARINTYG SNABBT OCH ENKELT
I Kontek Lön får du enkelt fram underlaget till arbetsgivarintyget tack vare att det finns både arbetsschema och kalendarium. Genom att använda API integrationen mot Arbetsgivarintyg.nu får du systemstöd via inbyggda kontroller så att intygen blir kompletta. Därefter signerar du intyget digitalt och sänder till den anställde som kan få avisering via sms eller mail att intyg finns.

SMIDIG SEMESTERBERÄKNING
Kontek Lön klarar samtliga avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelser och det egna företagets semesterpolicy. Programmet har alla de funktioner som behövs för att beräkna rätt antal semesterdagar och rätt semesterlön.

FÄRDIGA RAPPORTMALLAR ELLER EGNA
Programmets rapportgenerator innehåller många färdiga rapportmallar, men du kan också skapa egna rapporter.

BEKVÄM BILFÖRMÅNSBERÄKNING
Vid nyupplägg av förmånsbil används API integration mot Skatteverkets API för Nybilspriser. Du behöver komplettera med uppgifter för t ex fordonsskatt och extrautrustning.

BEVAKNINGAR AV GRÄNSVÄRDEN
Du kan bevaka gränsvärden av olika saldon i statistik- och personalregistret, och du kan även bevaka på datum. Bevakningen kan visas i löneberäkningen och finns alltid med på en bevakningslista.

INBYGGT PA-STÖD MED UPPFÖLJNING
Det inbyggda PA-stödet ger dig möjlighet att följa upp era anställda och kan till exempel användas för att lagra uppgifter om när en hälsoundersökning senast gjordes, vilka utbildningar som en medarbetare har och så vidare. Du sätter själv rubrikerna.

LOGGRAPPORT MED VALFRIHET
Ändringar som görs i programmet registreras i en loggrapport som också kan skrivas ut. Logglistan visar vem som utfört ändringen, datum för ändring samt fältets föregående och nya värde.

BEHÖRIGHETSNIVÅ PER ANVÄNDARE
Kan anges med olika roller per företag. För respektive företag kan behörighet begränsas ytterligare till att gälla för viss personalkategori, avdelning, chef, kostnadsställe, nivå 4 eller anställningsid.

Fler funktioner...

 • Inmatningsmallar som hjälp vid nyupplägg av personal
 • Fil för redovisning av löneutmätning till Kronofogden
 • Schemamallar kan skapas för en eller flerveckorsschema, generella och individuella
 • Snabbuppdatering av löneändringar samt andra personaluppgifter
 • Utskrift av lönehistorik (löneutveckling)
 • Kopiera anställd och flytta till annat företag
 • Ordinarie samt Extra löneberäkningar, fler löner kan vara igång samtidigt
 • Enkel korrigering av felaktig transaktion i tidigare fastställd löneperiod
 • Automatisk säkerhetskopiering (backup) inför valda moment i programmet
 • Enkelt att återställa säkerhetskopia (backup)
 • Bankfil i olika filformat
 • Bokföringsfil i filformat SIE Typ 4 (eller eget format med tilläggsmodul)
 • API integration mot Skatteverket för redovisning av Arbetsgivardeklaration (även fil kan skapas)
 • Fil för redovisning av fackavgifter
 • Lönelistor/Kontrollistor, även egna kan skapas efter behov
 • Arbetstidskonto med avsättning i procent på underlag eller utifrån tidbank
 • Fil för redovisning till Collectum ITP1 och ITP2
 • Frånvarostatistik
 • Sjukrapport (SCB), fil för redovisning av sjukfrånvaro under sjuklöneperioden
 • Övertidsjournal
 • Fil för redovisning av Lönestrukturstatistik till SCB
 • API integration mot Svenskt Näringsliv för redovisning av Lönestatistik (även fil kan skapas)
 • Fil för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) till SCB
 • Fil för redovisning av Kortperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor (KSP) till SCB
 • Redovisning till Fora, utskrift samt fil för individuella arbetarlöner
 • FOS-förfrågan via API integration mot Skatteverket (även fil kan skapas) 
 • Årssammandrag för arkivering på individnivå
 • Rapport för medeltal anställda och löner till årsredovisning
 • Personalomsättning för valfri tidsperiod
 • Underlag för SN Medlemsuppgift
 • Hjälptexter samt användarmanualer i programmet